Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

Αναστάσιμο


Ο Χριστός καλεί τους πάντες στη χαρά της Αναστάσεως.
Και για να το κάνει σαφές, το διατυπώνει θετικά δια του πάντες και αρνητικά δια του μηδείς:

Πάντες εισέλθετε εις την χαράν του Κυρίου.
Πάντες απολαύσατε του συμποσίου της πίστεως.
Μηδείς εξέλθη πεινών.
Μηδείς οδυρέσθω πταίσματα.
Μηδείς φοβείσθω θάνατον.

Ανέστη Χριστός, και νεκρός ουδείς επί μνήματος!

[Αρχιμ. Βασιλείου, Απολυτίκιον. Ι.Μ. Ιβήρων 2011, σ. 52]