Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012

Επίκαιρο


«Δει τον αγαθόν άνδρα παυόμενον της αρχής μη πλουσιώτερον, αλλ’ ενδοξότερον γεγονέναι» 

[Βίας ο Πριηνεύς]

Δεν υπάρχουν σχόλια: