Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

Προσεκτική ακρόαση


     "Πρὶν ἢ ἀκοῦσαι, μὴ ἀποκρίνου" (ια΄ 8). Μὴ βιάζεσαι νὰ ἀπαντήσῃς, πρὶν ἀκούσῃς αὐτὸ ποὺ σοῦ λένε. Ἄκουσε πρῶτα μὲ προσοχὴ τὸν συνομιλητή σου, γιὰ νὰ καταλάβῃς καλὰ τί θέλει νὰ σοῦ πῇ, καὶ τότε δῶσε τὴν ἀπάντησί σου. Ἂν βιαστῇς καὶ μιλήσῃς, πρὶν ἐκεῖνος ὁλοκληρώσῃ τὸν λόγο του, ὑπάρχει κίνδυνος νὰ παρανοήσῃς τὰ λεγόμενα καὶ νὰ δώσῃς ἄστοχες ἢ καὶ σκληρὲς καὶ ἄδικες ἀπαντήσεις, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δημιουργηθοῦν μεταξύ σας παρεξηγήσεις καὶ διαμάχες.
     "Καὶ ἐν μέσῳ λόγων μὴ παρεμβάλλου" (ια΄ 8). Ὅταν μιλοῦν οἱ ἄλλοι, μὴ παρεμβαίνῃς, γιὰ νὰ τοὺς διακόψῃς. Πολὺ χρήσιμη ἡ συμβουλὴ αὐτή, γιὰ νὰ ὑπάρχῃ τάξις καὶ εὐπρέπεια στὶς συζητήσεις. Πολὺ συχνὰ παρακολουθοῦμε στὴν τηλεόρασι διάφορες συζητήσεις καὶ βλέπουμε τοὺς συνομιλητὰς νὰ διακόπτουν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, νὰ μιλοῦν ὅλοι μαζὶ καὶ νὰ καταλήγουν σὲ λογομαχία. Ἡ στοιχειώδης εὐγένεια ἐπιβάλλει νὰ περιμένουμε τὴ σειρά μας, νὰ ἀφήνουμε τοὺς ἄλλους νὰ μιλήσουν, χωρὶς νὰ τοὺς δακόπτουμε· κι ἀφοῦ τοὺς ἀκούσουμε, νὰ παίρνουμε τὸν λόγο, γιὰ νὰ διατυπώσουμε τὶς σκέψεις μας καὶ νὰ συμφωνήσουμε ἢ νὰ διαφωνήσουμε μὲ ὅσα εἶπαν ἐκεῖνοι.

 [π. Κων. Παπαγιάννη. Ομιλίες στη Σοφία Σειράχ
 (ανέκδοτες). Ομιλία κζ΄]

Δεν υπάρχουν σχόλια: