Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024

Προσευχή για τους άρχοντες

 

«Tί νὰ ζητοῦμε στὴν προσευχή μας γιὰ τοὺς ἄρχοντες; Πρῶτον μὲν νὰ ἀναδεικνύῃ ὁ Θεὸς ἄρχοντες ὄχι μόνο συνετοὺς καὶ ἱκανούς, ἀλλὰ πρὸ παντὸς πιστοὺς καὶ ἐναρέτους, καὶ νὰ μὴν ἐπιτρέπῃ έξ αἰτίας τῶν ἁμαρτιῶν μας νὰ πέφτουμε στὴν ἐξουσία ἀρχόντων ἀσεβῶν καὶ ἀνικάνων, ὅπως ἀπειλεῖ τοὺς Ἰουδαίους μὲ τὸ στόμα τοῦ Ἡσαΐου: «Ἐπιστήσω νεανίσκους ἄρχοντας αὐτῶν, καὶ ἐμπαῖκται κυριεύσουσιν αὐτῶν» (Ἡσ. γ΄ 4)· καὶ δεύτερον νὰ φωτίζῃ καὶ νὰ καθοδηγῇ τοὺς ἄρχοντες στὸ δύσκολο ἔργο τους· νὰ τοὺς χαρίζῃ σοφία καὶ σύνεσι· να τοὺς ἐμπνέῃ ἀγαθὰ φρονήματα γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸν λαό· νὰ τοὺς συγκρατῇ ἀπὸ λαθεμένες καὶ καταστρεπτικὲς ἐνέργειες, ὥστε ὁ λαὸς νὰ κυβερνᾶται σωστὰ καὶ νὰ ἀπολαμβάνῃ εἰρήνη καὶ εὐνομία».

    [π. Κων. Παπαγιάννη. Ερμηνεία των ιερών ακολουθιών. Εκδόσεις Το Περιβόλι της Παναγίας]

Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023

Πτώση και μετάνοια

 

"Θά μποροῦσε ὁ Κύριος νά κάνει κάτι γιά νά προλάβει τόν Πέτρο ἀπό τήν πτώση τῆς ἀρνήσεως· ἀλλά δέν ἦταν αὐτό τό θέμα. Ὅσο κι ἄν βοηθήσει κάποιος, ἄν δέν ὑπάρχει μέσα στόν ἄνθρωπο ἡ διάθεση νά σωθεῖ καί νά ἐνεργήσει ὅπως πρέπει, δέν μπορεῖ κανένας νά τόν σώσει. Ὡστόσο ὁ Κύριος εἶπε στόν Πέτρο: «Θά σέ κοσκινίσει ἀπόψε ὁ σατανάς, καί ἐγώ προσευχήθηκα νά μή λείψει ἡ πίστη σου. Ὅταν συνέλθεις καί ἐπιστρέψεις, στήριξε καί τούς ἀδελφούς σου». Μέ τόν τρόπο αὐτό, ὁ ἴδιος ὁ Κύριος –ἔξωθεν, τρόπον τινά, ἀπό τήν ψυχή τοῦ Πέτρου– τόν βοήθησε, ὥστε, ἀφοῦ γίνει ὅλο τό μακελειό ἐκεῖνο τῆς πτώσεως, νά μετανοήσει καί νά σωθεῖ. Δέν ξέρουμε τί θά γινόταν ὁ Πέτρος, ἄν δέν εἶχε λάβει χώρα ἡ πτώση του ἤ, ἀκόμη χειρότερα, ἄν δέν μετανοοῦσε μετά τήν πτώση. Ἀλλά ἐπειδή μετενόησε, ἔγινε ὁ πρωτοκορυφαῖος τῶν ἀποστόλων."

 [+π. Συμεών Κραγιόπουλος]

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2023

Αμαρτία και χάρις

 

 «Ὅσο μεγάλη καὶ ἂν εἶναι ἡ δύναμη καὶ ἡ ἐξάπλωση τῆς ἁμαρτίας, δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ ὑπερνικήσει τὸ μέγεθος καὶ τὴ δύναμη τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. «Οὗ δὲ ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις», μᾶς ἐβεβαίωσε ὁ Παῦλος. Γι᾿ αὐτό, ὅταν βλέπουμε νὰ πλεονάζει ἡ ἁμαρτία καὶ νὰ κυριαρχεῖ, ἂς μὴν ἀπελπιζόμαστε, ἀλλὰ ἂς περιμένουμε τὴν ἐκδήλωση τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὁ Θεὸς φανερώνει τὴ χάρη του «κατὰ καιρόν», στὸν κατάλληλο καιρό. Κατάλληλος δὲ καιρὸς εἶναι ὅταν ἐκεῖνοι, τοὺς ὁποίους θέλει νὰ βοηθήσει ὁ Θεός, εἶναι ἀσθενεῖς καὶ ἀνίκανοι νὰ βοηθήσουν τοὺς ἑαυτούς των καὶ βρίσκονται στὸ χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ. Καὶ ἐπειδὴ καὶ στὴν ἐποχή μας βλέπουμε νὰ πλεονάζει ἡ ἁμαρτία, ἂς μὴν ἀπελπιζόμαστε. Ἂς ἔχουμε πάντα τὴν ἐλπίδα στὸν Θεό, ὁ ὁποῖος στὸν κατάλληλο καιρὸ θὰ ἐκδηλώσει τὴν ἐπέμβασή του καὶ θὰ ξεχύσει πλούσια τὴ χάρη του καὶ τὴ δωρεά του, γιὰ νὰ ξαναβρεῖ ὁ κόσμος τὸν σωστὸ δρόμο, τὸν δρόμο τῆς σωτηρίας».

 

[π. Κων. Παπαγιάννη. Ομιλίες στην προς Ρωμαίους Επιστολή. 

Εκδόσεις Το Περιβόλι της Παναγίας 2021, σελ. 99-100]

Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023

Θλίψεις

Χαίρεται καὶ καυχᾶται μέσα στὶς θλίψεις τῆς ζωῆς ὁ πιστός. Δὲν τὶς ἀντιμετωπίζει μὲ φόβο καὶ τρόμο, «καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα» (Α΄ Θεσ. 4:13). Τὶς δέχεται μὲ ὑπομονὴ καὶ ἐλπίδα. Μὲ ὑπομονὴ σὰν τοῦ Ἰώβ· μὲ καρτερία καὶ σταθερότητα· κι ἀκόμη, ὅταν οἱ θλίψεις προέρχονται ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, μὲ μακροθυμία καὶ ἀνεξικακία σὰν ἐκείνη ποὺ ἔδειξε ὁ Κύριος. Γιατί γνωρίζει ὅτι οἱ θλίψεις δὲν δίνονται γιὰ τὴν καταστροφή του, ἀλλὰ γιὰ τὴν ὠφέλειά του. Ὁ Θεὸς τὶς ἐπιτρέπει γιὰ δύο κυρίως σκοπούς: εἴτε γιὰ νὰ μᾶς παιδαγωγήσει καὶ νὰ μᾶς σωφρονίσει, εἴτε γιὰ νὰ μᾶς δοκιμάσει καὶ νὰ μᾶς καταρτίσει. Ἀλλὰ εἴτε τὸ ἕνα εἴτε τὸ ἄλλο συμβαίνει, συμφέρον τοῦ πιστοῦ εἶναι νὰ δέχεται τὶς θλίψεις μὲ ὑπομονὴ καὶ καρτερία, χωρὶς παράπονα καὶ γογγυσμούς, καὶ πολὺ περισσότερο χωρὶς διαμαρτυρίες καὶ βλασφημίες κατὰ τοῦ Θεοῦ. Ἀπεναντίας, πρέπει νὰ εὐχαριστεῖ καὶ νὰ δοξολογεῖ τὸν Θεό, ὁ ὁποῖος τὸν θυμᾶται καὶ τὸν ἐπισκέπτεται, ἔστω καὶ «ἐν ῥάβδῳ» (Ψαλμ. 88:33).

[Κων. Παπαγιάννη. Ομιλίες στα αποστολικά αναγνώσματα των Κυριακών, υπό έκδοση]