Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021

Ανάσταση

 "Τὸ ὅτι ἔχουμε πεθάνει μαζὶ μὲ τὸν Χριστὸ ἀποτελεῖ ἐγγύηση γιὰ τὸ ὅτι καὶ θὰ ἀναστηθοῦμε μαζί του, γιὰ νὰ ζήσουμε μαζί του τὴν αἰώνια καὶ μακαρία ζωή. Ὁ Χριστὸς ἀναστήθηκε, γιὰ νὰ μὴν πεθάνει ξανά· γι᾿ αὐτὸ καὶ ἄφησε στὸν τάφο τὰ ἐντάφιά του, γιατὶ τοῦ ἦταν ἄχρηστα πλέον· ἐνῶ ὁ Λάζαρος, ὅταν ἀναστήθηκε, βγῆκε ἀπὸ τὸν τάφο μὲ τὰ σάβανά του καὶ τὸ σουδάριό του· καὶ αὐτὸ ἦταν συμβολικὸ καὶ προφητικό, γιατὶ μιὰ μέρα θὰ πέθαινε πάλι. Ἡ τελικὴ ἀνάσταση λοιπὸν θὰ εἶναι ἀνάσταση σὰν τοῦ Χριστοῦ καὶ ὄχι σὰν τοῦ Λαζάρου. Θὰ ἀναστηθοῦμε, γιὰ νὰ μὴν πεθάνουμε ποτὲ πιά, ἀλλὰ νὰ ζήσουμε αἰωνίως."

 [π. Κων. Παπαγιάννη. Ομιλίες στην προς Ρωμαίους Επιστολή, υπό έκδοση]