Δευτέρα 21 Μαΐου 2018

Δικαιώματα


"Ο κόσμος όχι μόνο "εν τω πονηρώ κείται", αλλά καταπνίγεται, και οι άνθρωποι παντού παραφρόνησαν από τον φόβο των επερχομένων στη γη συμφορών... Σε τέτοιους καιρούς καλύτερα να σιωπούμε εμείς που δεν έχουμε τη διάθεση να λύσουμε κανένα πρόβλημα με την οδό της βίας. Και ο αιώνας μας είναι αιώνας ασκήσεως πρωτοφανούς βίας στη συνείδηση των ανθρώπων. Στην εποχή μας παραβιάζονται όλα τα δικαιώματα του ανθρώπου, αν και εμείς ακούμε μόνο τους πληθωρικούς λόγους για την υπεράσπιση του ανθρώπου και των δικαιωμάτων του".
[Αρχιμ. Σωφρονίου. Γράμματα στη Ρωσία. 
Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου,  Έσσεξ 2009, σ. 106]

Πέμπτη 10 Μαΐου 2018

Πολυπραγμοσύνη


"Τέκνον, μὴ περὶ πολλὰ ἔστωσαν αἱ πράξεις σου· ἐὰν πληθυνθῇς, οὐκ ἀθῳωθήσῃ· καὶ ἐὰν διώκῃς, οὐ μὴ καταλάβῃς, καὶ οὐ μὴ ἐκφύγῃς διαδρὰς" (Σειράχ ια΄ 10). Παιδί μου, μὴ καταπιάνεσαι μὲ ἔργα πολλά, ἀνώτερα τῶν δυνάμεών σου. Ἂν πολλαπλασιάσῃς καὶ πληθύνῃς τὶς ἀσχολίες σου, δὲν θὰ μείνῃς ἀθῶος καὶ ἀνένοχος, γιατὶ ὁπωσδήποτε θὰ διαπράξῃς καὶ πολλὰ σφάλματα· καὶ ἂν ἐπιδιώκῃς καὶ κυνηγᾶς πολλά, δὲν θὰ τὰ προφθάσῃς καὶ δὲν θὰ τὰ ἐπιτύχῃς ὅλα· καὶ ἂν ἀποτύχῃς, δὲν θὰ μπορέσῃς νὰ διαφύγῃς καὶ νὰ μὴν ὑποστῇς τὶς συνέπειες τῆς πολυπραγμοσύνης σου. Εἶναι πολὺ φυσικό, ἐκεῖνος ποὺ καταπιάνεται μὲ πολλά, νὰ μὴν μπορῇ νὰ ἀνταποκριθῇ σὲ ὅλα, νὰ τὰ κάνῃ ὅλα λειψὰ καὶ πρόχειρα, νὰ πέφτῃ σὲ λάθη μὲ βαρειὲς συνέπειες γι᾿ αὐτόν. Εἶναι λοιπὸν προτιμότερο καὶ ἀσφαλέστερο νὰ περιορίζουμε τὶς δραστηριότητές μας στὰ ὅρια τῶν σωματικῶν μας δυνάμεων καὶ τῶν πνευματικῶν μας ἱκανοτήτων. Θὰ ἔχουμε ἔτσι τὸν χρόνο νὰ μελετοῦμε καλύτερα καὶ προσεκτικώτερα τὶς ἐνέργειές μας καὶ νὰ τὶς πραγματοποιοῦμε μὲ ἐπιτυχία.

 [π. Κων. Παπαγιάννη. Ομιλίες στη Σοφία Σειράχ
 (ανέκδοτες). Ομιλία κη΄]

Παρασκευή 4 Μαΐου 2018

Προσεκτική ακρόαση


     "Πρὶν ἢ ἀκοῦσαι, μὴ ἀποκρίνου" (ια΄ 8). Μὴ βιάζεσαι νὰ ἀπαντήσῃς, πρὶν ἀκούσῃς αὐτὸ ποὺ σοῦ λένε. Ἄκουσε πρῶτα μὲ προσοχὴ τὸν συνομιλητή σου, γιὰ νὰ καταλάβῃς καλὰ τί θέλει νὰ σοῦ πῇ, καὶ τότε δῶσε τὴν ἀπάντησί σου. Ἂν βιαστῇς καὶ μιλήσῃς, πρὶν ἐκεῖνος ὁλοκληρώσῃ τὸν λόγο του, ὑπάρχει κίνδυνος νὰ παρανοήσῃς τὰ λεγόμενα καὶ νὰ δώσῃς ἄστοχες ἢ καὶ σκληρὲς καὶ ἄδικες ἀπαντήσεις, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δημιουργηθοῦν μεταξύ σας παρεξηγήσεις καὶ διαμάχες.
     "Καὶ ἐν μέσῳ λόγων μὴ παρεμβάλλου" (ια΄ 8). Ὅταν μιλοῦν οἱ ἄλλοι, μὴ παρεμβαίνῃς, γιὰ νὰ τοὺς διακόψῃς. Πολὺ χρήσιμη ἡ συμβουλὴ αὐτή, γιὰ νὰ ὑπάρχῃ τάξις καὶ εὐπρέπεια στὶς συζητήσεις. Πολὺ συχνὰ παρακολουθοῦμε στὴν τηλεόρασι διάφορες συζητήσεις καὶ βλέπουμε τοὺς συνομιλητὰς νὰ διακόπτουν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, νὰ μιλοῦν ὅλοι μαζὶ καὶ νὰ καταλήγουν σὲ λογομαχία. Ἡ στοιχειώδης εὐγένεια ἐπιβάλλει νὰ περιμένουμε τὴ σειρά μας, νὰ ἀφήνουμε τοὺς ἄλλους νὰ μιλήσουν, χωρὶς νὰ τοὺς δακόπτουμε· κι ἀφοῦ τοὺς ἀκούσουμε, νὰ παίρνουμε τὸν λόγο, γιὰ νὰ διατυπώσουμε τὶς σκέψεις μας καὶ νὰ συμφωνήσουμε ἢ νὰ διαφωνήσουμε μὲ ὅσα εἶπαν ἐκεῖνοι.

 [π. Κων. Παπαγιάννη. Ομιλίες στη Σοφία Σειράχ
 (ανέκδοτες). Ομιλία κζ΄]