Κυριακή 26 Αυγούστου 2012

Πατρίδα


«Τας θερμάς παρακλήσεις του Κρίτωνος [να αποδράσει από την φυλακή και να γλιτώσει έτσι τον θάνατο] ο Σωκράτης απέκρουσε λέγων ότι, αν η Πατρίς του τον ηδίκησεν, αυτός ουδέποτε θέλει την αδικήσει μη υπακούων εις τους νόμους αυτής και εις τας αποφάσεις των Δικαστηρίων της. διότι ουδέποτε πρέπει ν’ αποδίδωμεν άδικον αντί αδικίας, κακόν αντί κακού, -- ότι το πρώτιστον των καθηκόντων του αγαθού πολίτου είναι η υπακοή εις τους νόμους της Πατρίδος του.  ότι η Πατρίς μας εγέννησε, μας διέθρεψε, μας εξεπαίδευσε, και είναι πολύ τιμιωτέρα και σεμνοτέρα και αγιωτέρα και από τον πατέρα και από την μητέρα ημών. ότι αν οι γονείς ημών μας ραπίσουν, δεν θέλομεν βεβαίως αντιρραπίσει αυτούς, πολύ δε μάλλον οφείλομεν να υποκύπτωμεν αγογγύστως εις τα ραπίσματα της Πατρίδος, όσον άδικα και αν είναι».

[Λ. Μελά. Ο μικρός Πλούταρχος, 1900]

Κυριακή 19 Αυγούστου 2012

Ανθρώπινο πρόσωπο


‘Το κάθε ανθρώπινο πρόσωπο είναι μοναδικό, ιερό και ανεπανάληπτο μέσα σε όλη την παγκόσμια ιστορία. Το κάθε πρόσωπο είναι εντελώς διαφορετικό και χρειάζεται έναν ιδιαίτερο σεβασμό. Όλα τα πρόσωπα είναι πλασμένα κατ’ εικόνα Θεού. Δεν μπορεί λοιπόν ποτέ να μην είναι αξιοσέβαστα και αξιοτίμητα. Η διαφορετικότητα, η ανομοιότητα, η ιδιαιτερότητα αποτελεί τελικά μια καταπληκτική συμμετρία. Η συνάντηση και συνεννόηση των προσώπων αποτελεί αλληλοσυμπλήρωση και αρμονική σύνθεση. Δεν υπάρχουν οπωσδήποτε δυο όμοιοι άνθρωποι, ούτε μπορούν να υπάρξουν. Μόνο με την αγάπη και την ταπείνωση μπορούν να συναντηθούν και να ταυτισθούν ακόμη.’

[Μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου. Παθοκτονία.  
Εκδόσεις Εν Πλω, 2011, σ. 75-76]