Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2009

Θεοφάνεια

«Το αληθινόν φως επεφάνη και πάσι τον φωτισμόν δωρείται,

βαπτίζεται Χριστός μεθ’ ημών, ο πάσης επέκεινα καθαρότητος.

Ενίησι τον αγιασμόν τω ύδατι, και ψυχών τούτο καθάρσιον γίνεται.

Επίγειον το φαινόμενον, και υπέρ τους ουρανούς το νοούμενον.

Δια λουτρού σωτηρία, δι’ ύδατος το Πνεύμα,

Δια καταδύσεως η προς Θεόν ημών άνοδος γίνεται.

Θαυμάσια τα έργα σου, Κύριε, δόξα σοι».

[Από τους Αίνους των Θεοφανείων, Γερμανού Πατριάρχου]

Δεν υπάρχουν σχόλια: