Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2009

Τράπεζες

“I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies. If the American people ever allow private banks to control the issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks and corporations that will grow up around the banks will deprive the people of all property until their children wake-up homeless on the continent their fathers conquered.”

[‘Πιστεύω ότι τα τραπεζικά ιδρύματα είναι πιο επικίνδυνα για τις ελευθερίες μας από παρατεταγμένους στρατούς. Αν ποτέ ο Αμερικανικός λαός επιτρέψει σε ιδιωτικές τράπεζες να ελέγχουν το νόμισμά του, πρώτα με πληθωρισμό, έπειτα με αποπληθωρισμό, οι τράπεζες και οι εταιρίες που θα αναπτυχθούν γύρω από τις τράπεζες θα στερήσουν το λαό από κάθε περιουσία, μέχρι που τα παιδιά του θα ξυπνήσουν άστεγα στην ήπειρο που κατέκτησαν οι πατέρες τους’.]

[Thomas Jefferson 1802, μετάφραση δική μου]

Δεν υπάρχουν σχόλια: