Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2008

Σοφία

«Σοφία Κυρίου φωτιεί πρόσωπον συνετού. Σοφίας ου κατισχύσει ποτέ κακία. Οι πόνοι αυτής εισίν αρεταί. σωφροσύνην δε και φρόνησιν αύτη διδάσκει, δικαιοσύνην και ανδρείαν, ων χρησιμώτερον ουδέν εστίν εν βίω ανθρώποις.

»Θεέ Πατέρων και Κύριε του ελέους, δος μοι την των σων θρόνων πάρεδρον σοφίαν, ίνα συμπαρούσα μοι διδάξη με, τι ευάρεστόν εστι παρά σοί. Λογισμοί γαρ θνητών πάντες δειλοί, και επισφαλείς αι επίνοιαι αυτών».

[Εκλογή από την Σοφία Σολομώντος, όπως διαβάζεται στον Εσπερινό του Αγ. Βασιλείου]

Δεν υπάρχουν σχόλια: