Τετάρτη 20 Απριλίου 2016

Διακυβέρνηση"Θαυμαστὲς πράγματι οἱ βουλὲς τοῦ Κυρίου. Οἱ ἄνθρωποι καταστρώνουν σχέδια καὶ τὰ ἐκτελοῦν, νομίζοντας ὅτι αὐτοὶ κυβερνοῦν τὸν κόσμο· καὶ πολὺ συχνὰ ἀντιστρατεύονται στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Στὴν πραγματικότητα ὅμως αὐτὸς κυβερνᾷ τὰ πάντα. Ὁ ἐγωισμὸς τοῦ ἀνθρώπου δὲν εἶναι ἱκανὸς νὰ ἀνατρέψῃ τὰ σχέδια τοῦ Θεοῦ. Εἴτε τὸ θέλουμε εἴτε ὄχι, τὸ σχέδιό του ὑπηρετοῦμε. Αὐτός, χωρὶς νὰ παραβιάζῃ τὴν ἐλευθερία μας, κατευθύνει τὶς πράξεις μας ἔτσι, ὥστε τὰ ἀποτελέσματά τους νὰ εἶναι πάντα σύμφωνα μὲ τὸ θέλημά του. Πολλοὶ βέβαια στενοχωροῦνται ἀκούοντας ὅτι τοὺς κυβερνᾷ ὁ Θεός, γιατὶ νομίζουν ὅτι χάνουν τὴν ἐλευθερία τους. Θὰ πρέπῃ ὅμως μᾶλλον νὰ χαιρώμαστε γι᾿ αὐτό. Γιατὶ ἡ κυβέρνησις τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι παράλογη καὶ τυραννική· εἶναι κυβέρνησις πάνσοφη καὶ πανάγαθη. Καὶ ποιὸς δὲν θὰ ἤθελε νὰ ἔχῃ ἕναν τέτοιο κυβερνήτη, κάτω ἀπὸ τὴ σκέπη τοῦ ὁποίου θὰ αἰσθάνεται ἀσφαλὴς καὶ εἰρηνικός;"

[π. Κων. Παπαγιάννη. Ομιλίες στο κατά Λουκάν ευαγγέλιο (υπό έκδοση)]

1 σχόλιο:

ΑΧΤΙΔΑ είπε...

Γιατρούλη μου Χριστός Ανάστη σε σένα και την οικογένεια σου!