Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018

Μεταμόρφωση


‘Αν θέλουμε να είμαστε Χριστιανοί, πρέπει η ζωή μας να διαφέρει σε πολλά από τη ζωή των άλλων. Αυτό το ξέρουν και οι άνθρωποι του κόσμου, οι οποίοι λένε για τον δίκαιο, ότι «ἀνόμοιος τοῖς ἄλλοις ὁ βίος αὐτοῦ, καὶ ἐξηλλαγμέναι αἱ τρίβοι αὐτοῦ» (Σοφ. Σολ. β΄ 15). Κι επειδή η ζωή του πιστού είναι έλεγχος γι’ αυτούς, στρέφονται εναντίον του με ειρωνείες και εμπαιγμούς, ακόμη και με διωγμούς: «ἐνεδρεύσωμεν τὸν δίκαιον, ὅτι δύσχρηστος ἡμῖν ἐστι καὶ ἐναντιοῦται τοῖς ἔργοις ἡμῶν... ἐγένετο ἡμῖν εἰς ἔλεγχον ἐννοιῶν ἡμῶν· βαρύς ἐστιν ἡμῖν καί βλεπόμενος» (Σοφ. Σολ. β΄ 12, 14). Κι εμείς πρέπει να ξέρουμε εκ των προτέρων, ότι θα συναντήσουμε τις αντιδράσεις αυτές, και να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε με σταθερή αντίσταση, όπως τις αντιμετώπισαν οι στρατιές των μαρτύρων, των οσίων και όλων των αγίων. Στ’ αυτιά μας πρέπει πάντα να αντηχεί η παραγγελία του αποστόλου Παύλου: «Μὴ συσχηματίζεσθαι τῷ αἰῶνι τούτῳ».’
[π. Κων. Παπαγιάννη. Ομιλίες στην προς Ρωμαίους
 επιστολή (ανέκδοτες), ομιλία λδ΄]

Δεν υπάρχουν σχόλια: